Üniversite-özel sektör iş birliği konteyner kentte “Hayat” buldu

Özlem ERMİŞ BEYHAN

6 Şubat’taki depremlerde 3 bi­nadan birinin yıkıldığı Ma­latya’da, Hayat Holding’in Hacettepe Üniversitesi iş birliği, AFAD koordinasyonu ve Malat­ya Valiliği desteğiyle konteyner kentte kurduğu Hayat İyi Yaşam Merkezi açıldı. Merkez, Türkiye için üniversite-özel sektör iş bir­liği konusunda bir model olabilme özelliği taşıyor. Samanköy Kon­teyner Kent’te kurulan ve Hacet­tepe Üniversitesi akademisyen­lerinin birebir katkı sunduğu eği­tim programlarıyla desteklenen Hayat İyi Yaşam Merkezi’nin dep­remzedelerin orta ve uzun vade­de rehabilitasyon süreçlerine kat­kı sağlaması hedefleniyor.

Bölgenin en büyüğü

Projeye imza atan Hayat, temel­leri 1937 yılında atılmış bir Türk şirketi. Bebek bezi, temizlik ürün­leri alanlarında global devlerle ya­rışıyor ve bugün geldiği noktada dünyanın 4’üncü büyük marka­lı bebek bezi üreticisi, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’nın ise en büyük temizlik kağıtları üreticisi konu­munda. Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia. Evony markala­rı hep Hayat bünyesinde bulunu­yor. Alanında dünyanın 5’inci bü­yük şirketi Kastamonu Entegre da Hayat Holding çatısı altında. Holding’in Vietnam’dan ABD’ye, Rusya’dan İtalya’ya 17 ülkede 41 üretim tesisi var.

Hayat Holding İcra Kurulu Baş­kanı Mehmet Avni Kiğılı, projeyi anlatırken bir soru üzerine dep­rem bölgesine 130 milyon TL’yi bulan yardım yaptıklarını, şirketin tüm kaynaklarıyla depremin yara­larını sarmak için ilk andan itiba­ren var gücüyle çalıştığını söyledi. İlk zamanlar amaçlarının başta ça­lışanları ve iş ortakları olmak üze­re, bölgedeki tüm vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmek olduğunu aktaran Kiğılı, temel ih­tiyaçlar kadar depremin yol açtığı acıları ve çaresizliği iyileştirme­ye katkıda bulunmanın da o kadar önemli olduğunu ifade etti.

Kiğılı, ikinci fazda kurumsal destek amaçlarını bölgedeki va­tandaşların orta ve uzun vadeli ih­tiyaçlarını karşılamak odağında planladıklarını anlatarak, “Bu ça­lışmalardan edindiğimiz en önem­li izlenim yaşanan travmanın et­kisini azaltacak psikolojik ve sos­yal desteğe olan ihtiyaçtı. Özellikle bebekler, çocuklar, gençler ve yaş­lılar için sürecin oldukça zorlayı­cı olduğunu tespit ettik. Hayat İyi Yaşam Merkezi projesinin temel­leri bu tespitler üzerine inşa edil­di” dedi. Hayat bu noktadan son­ra Hacettepe ile bir araya gelmiş, akademisyenlerin gönüllü katkı­ları ile bölgede fark yaratacak bir yaşam merkezi kurmak için hare­kete geçilmiş. Şimdi bu projenin depremin etkilediği diğer illerde de kurulması amaçlanıyor. Proje­nin çıktıları ise ocak ayından itiba­ren bir araştırma ile raporlanacak.

3 bin kişi yararlandı bile

Hacettepe Üniversitesi Rektö­rü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da Hayat Holding iş birliği ile ger­çekleştirdikleri Hayat İyi Yaşam Merkezi projesinin çıktılarının ve beklenen etkisinin kısa vadede depremden etkilenen bireylerin desteklenmesi ve sosyal entegras­yonun sağlanması olduğunu, orta ve uzun vadedeyse bölgedeki eği­tim ve refah düzeyinin yükselme­sine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Çalışmalara başlayalı çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Hacettepe Üniversitesi’nin bilim­sel birikim ve deneyiminin Hayat İyi Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden 3 bini aşkın vatandaşla paylaşıldı­ğını vurgulayan Güran, şöyle de­vam etti: “Şu ana kadar Hayat İyi Yaşam Merkezi’nde gönüllü olarak hiz­met veren 30 Hacettepe Üniver­sitesi personeli, ergoterapi, anne ve bebek destek, 65 yaş üstü özel ve sosyal destek, sanatla gelişim ve oyunla gelişim destek odalarında faaliyet gösterdiler. Aynı zamanda çocuk ve gençlere yönelik erişkin eğitimi faaliyetleri ve okuma yaz­ma eğitimleri de dahil olmak üzere farklı konularda akademik çalış­malarımız devam etmektedir. Böl­ge halkının sosyal ihtiyaçları göz önüne alınarak grup çalışmaları ve sohbetleriyle psikososyal reha­bilitasyona katkı sağlanmaktadır. Bu süreçlerde bireysel ihtiyacı ol­duğunu saptadığımız vatandaşla­rımızı da devletimizin bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarına yön­lendirmekteyiz. Hayat İyi Yaşam Merkezi sayesinde bölgede hizmet sağlayan Hacettepe Üniversitesi çalışanları, üniversitemizin top­lumla daha yakın ilişkiler kurma­sına, akademik kabiliyetlerimizin toplumumuzun yararına, toplu­mumuza ulaşmasına ciddi katkı­lar sağlıyorlar.”

En çok çocuklar etkilendi

Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basri de 6 Şubat ve akabinde mey­dana gelen depremlerin milletin üzerinde derin yaralar açtığını an­cak devlet-millet iş birliğiyle ve hayırsever insanların destekleriy­le bu yaraları sardıklarını ve sar­maya devam edeceklerini söyledi. Depremlerden en çok etkilenen grupların başında çocukların yer aldığını aktaran Basri, “Yarınla­rımız olan çocuklarımıza destek olmak maksadıyla Hayat İyi Ya­şam Merkezi’nin açılmasında emeği geçen Hayat Holding yet­kililerine ve Hacettepe Üniver­sitesi’ne şükranlarımı sunuyo­rum” diye konuştu.

4 bin kitaplık kütüphanesi var

20 bin depremzedenin konakladığı 3 bin 800 konteyner kapasiteli Malatya Samanköy Konteyner Kenti’nde 1 dönüm arazi üzerine kurulan Hayat İyi Yaşam Merkezi’nde her bir konteyner alanı, konteyner kentteki depremzedelerin farklı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlandı.

Merkezde, 4 bin kitaplık bir kütüphane, bilgisayar odası, anne ve bebek destek ünitesi, 65 yaş üstü destek ünitesi, ergoterapi ünitesi, oyunla gelişim ve sanatla gelişim üniteleriyle etüt ünitesi ve iki büyük çamaşırhane bulunuyor.

Ünitelerin resim ve müzik alanlarında sanatla duyguları ifade etme, dışa vurum etkinlikleri, kitap okuma, yenidoğan bakım ve beslenme, çocukluk çağı aşılaması, çocuk ve yaşlılara yönelik ergoterapi uygulamaları, psikolojik destek gibi çalışmaların farklı yaş gruplarına göre günlük ve haftalık planlaması yapılıyor.

Atölyelerle hayata bağlanıyorlar

Haftanın 6 günü saat 09.00’dan 18.00’e kadar süren eğitim ve atölye çalışmalarında depremzedelerin sosyal hayata yeniden kazandırılmaları için zihinsel ve bilişsel becerilerinin gelişimine katkı sunmak önceliklendiriliyor. Ayrıca merkezin bahçesinde çocuklar için bir açık hava parkı da bulunuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir